TIETOSUOJASELOSTE

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 30 artiklan mukainen seloste käsittelytoimista.

1. Rekisterinpitäjä:

Marielina Ky (jäljempänä ”Marielina” tai ”Yritys”)
Sibeliuksenkatu 23, 04400 Järvenpää
Y-tunnus: 0486862-4

2. Rekisterinpitäjän edustaja rekisteriä koskevissa asioissa:

Mari Orlo
Marielina Ky
Sibeliuksenkatu 23, 04400 Järvenpää
mari.orlo (at) marielina.fi

3. Rekisterin nimi:

Marielina Ky:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietojen käsittelyn perusteena yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella. Henkilötietoja käytetään Marielina Ky:n:

  • Olemassa olevien asiakassuhteiden hallintaan, hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen
  • Viestinnän ja markkinoinnin kohdentamiseen
  • Palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen
  • Palveluista ja tapahtumista tiedottamiseen ja markkinointiin
  • Liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen
  • Markkinatutkimuksiin sekä asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyystietojen keräämiseen ja raportointiin

5. Rekisterin tietosisältö:

Käsittelemme rekisterin yhteydessä seuraavia rekisteröidyn antamia tietoja:

  • Nimitiedot
  • Osoitetiedot
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

Lisäksi rekisteri voi sisältää muita rekisteröityyn ja tämän mahdolliseen asiakassuhteeseen liittyviä muistiinpanoja ja muita asiakassuhteen hoitamisen edellyttämiä tietoja, kuten esimerkiksi tiedot suoramarkkinointiluvat/-kiellosta tai tiedot rekisteröidyn tilauksista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. Lisäksi rekisteri voi sisältää evästeiden avulla kerättyä tietoa rekisteröidyn käynneistä ja toimista rekisterinpitäjän verkkosivustolla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Saamme tietoja ensisijaisesti suoraan rekisteröidyltä itseltään tai rekisterinpitäjän verkkosivujen evästeiden avulla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Henkilötietoja ei luovuteta Yrityksen ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Henkilötietoja ei luovuteta Yrityksen ulkopuolisille tahoille, ei kotimaassa eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen Yrityksen työntekijöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään omalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietojärjestelmät ovat suojattuja asianmukaisilla virustorjuntaohjelmilla ja palomuureilla.

Manuaaliset henkilötietoja sisältävät asiakirjat suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä (esim. hävittäminen, muuttaminen tai luovuttaminen). Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään.

10. Tietojen säilytys

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa tai niin kauan kuin laki vaatii.

Markkinointiluvan antaneiden henkilötietoja säilytetään markkinointirekisterissä niin kauan kunnes rekisteröity kieltää markkinoinnin.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot välittömästi kun olemme saaneet tiedon virheestä tai vanhentuneesta tiedosta.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käyttämistä sähköiseen suoramarkkinointiin hyödyntämällä uutiskirjeessä tai muussa sähköisessä viestissä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä tai kieltolinkkiä tai ottamalla kirjallisesti yhteyttä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän edustajaan.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin sekä tarvittaessa vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään rekisterissä oleva itseään koskeva tieto. Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli rekisteröidyn antamiin tietoihin tulee muutoksia. Rekisterinpitäjä voi korjata virheellisen tiedon myös oma-aloitteisesti saatuaan virheellisestä tiedosta tiedon.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle sekä lisäksi pyytää tietojesi poistamista tai tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen. Kaikki rekisteröidyn pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän edustajalle.

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyviin selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla verkkosivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti verkkosivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.